Matura Międzynarodowa

International Baccalaureate Organisation (IBO) powstała w 1968 roku w International School of Geneva w Szwajcarii. 

Inicjatorami tego pomysłu byli nauczyciele oraz specjaliści w dziedzinie nauk, pochodzący z różnych państw.

Obecnie na całym świecie jest ok. 3100 szkół oferujących IB.

 

International Baccalaureate Diploma Programme (IB) ma na celu zapewnienie zrównoważonej edukacji, ułatwienie mobilności geograficznej i kulturalnej, promowania międzykulturowego zrozumienia oraz rozwijanie pozytywnej postawy wobec nauki i uczenia się, dzięki czemu uczeń jest dobrze przygotowany do edukacji na poziomie uniwersyteckim.

 

 

Trzema podstawowymi elementami IB Diploma są: 

 

  • Theory of Knowledge, w której uczniowie rozważają nad naturą wiedzy i nad tym skąd wiemy czego powinniśmy się dowiedzieć.
  • Extended essay, który polega na niezależnym i samodzielnym badaniu naukowym, 
  • CAS (Creativity, Action, Service) w ramach których uczniowie wykonują projekt związany w tymi trzema składowymi.

 

Uczeń realizujący program IB Diploma realizuje przedmioty z 6 grup tematycznych, tj.:

 

  • nauka języka obcego, 
  • nauki społeczne, 
  • nauki ścisłe,
  • matematyka,
  • sztuka,
  • literatura języka ojczystego.

 

Uczniowie mogą rozpocząć International Baccalaureate Programme w drugiej klasie liceum (W pierwszym roku szkoły średniej realizuje się przygotowawczy program pre-IB) . Każda szkoła indywidualnie decyduje, w jaki sposób zostanie przeprowadzony nabór. Zwykle jednak kandydaci chcący przystąpić do programu, muszą wykazać się dobrymi wynikami w nauce oraz znajomością języka obcego na poziomie, który umożliwi im aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

 

Zajęcia są prowadzone w języku angielskim, z wyjątkiem lekcji języka ojczystego oraz innych języków obcych. Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z każdej z sześciu grup. Przynajmniej 3 z tych przedmiotów muszą być zdawane na poziomie rozszerzonym, 3 pozostałe na podstawowym, co jest uwzględniane już w procesie przygotowawczym. Warunkami koniecznymi do uzyskania dyplomu są również:

 

- napisanie pracy zaliczeniowej w języku wykładowym, z dowolnego przedmiotu (Extended Essay). Objętość pracy to 4000 słów, nadzór nad nią prowadzi nauczyciel. Uczeń zobligowany jest do przeprowadzenia własnych badań i wyciągnięcia z nich wniosków.

- zaliczenie kursu Theory of Knowledge (TOK), w wymiarze 100 godzin. W ramach tego kursu uczeń musi przeprowadzić prezentację na wybrany dowolnie przez siebie temat, a także napisać esej (Extended Essay), zawierający ok. 1200-1600 słów. Temat w tym wypadku wybierany jest z listy określonej przez IBO.

- zaliczenie ok. 150 godzin CAS (Creativity, Action, Service) związanych z aktywnością społeczną, wolontariatem, rozwojem twórczym. Praktyka taka musi być ściśle udokumentowana. CAS realizuje się zwykle poza szkołą (np. na rzecz lokalnej społeczności)

 

 

Sesja maturalna trwa około trzech tygodni i ma charakter międzynarodowy, spełniający światowe standardy, dzięki czemu dyplom zdobyty w tym programie uznawany jest powszechnie w uniwersytetach na całym świecie.

W tym czasie maturzyści przystępują do kilkunastu egzaminów z sześciu przedmiotów. Przygotowaniem potrzebnych materiałów związanych z egzaminami zajmują się instytucje w Wielkiej Brytanii. Stamtąd też następuje ich kolportaż do szkół na całym świecie. 

 

 

IB Programme jest otwarty dla każdego ucznia w wieku 16-19 lat na całym świecie. 

Jest zrównoważonym programem edukacji i skupia się na intelektualnym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym rozwoju studentów i jest uznawany przez uniwersytety na całym świecie. Międzynarodowe badania pokazują, że wybór IB przynosi wiele korzyści i możliwości w późniejszym doborze uczelni i edukacji. 

 

 

Szkoła z programem międzynarodowej matury ma na celu pełną i wszechstronną edukację, a także wykreowanie młodych ludzi otwartych na zmieniające się potrzeby świata, w którym dominuje tolerancja i zrozumienie dla różnorodnych kultur, bez względu na przynależność państwową czy też narodową. To również połączenie wiedzy teoretycznej z rzeczywistymi umiejętnościami w praktyce, czyli wszystko to, co jest niezbędne człowiekowi XXI wieku.